خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - L - بانوی گالادریم (گالادریل، بانوی سرزمین لورین)

بانوی گالادریم (گالادریل، بانوی سرزمین لورین)

پس از مرگ آمروت، فرمانروایی لورین به دست کلبورن و گالادریل افتاد. الفهای سیلوان آن سرزمین به گالادریم معروف بودند (مردم درختی).

درباره اله سار