خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - پادشاه گوندولین (عنوانی که تنها به تورگون نسبت داده شد)

پادشاه گوندولین (عنوانی که تنها به تورگون نسبت داده شد)

عنوان تورگون پسر فین گولفین، کسی که شهر گوندولین را در دوران اول پایه نهاد و تا زمان سقوط شهر بر آنجا فرمانروایی کرد.

درباره اله سار