خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - پادشاه عقاب ها (عنوانی که به تورندور نسبت داده می شد)

پادشاه عقاب ها (عنوانی که به تورندور نسبت داده می شد)

لقب توروندور، عقاب غول آسا و نجیب دوران اول، کسی که با پنجه هایش صورت مورگوت را زخم کرد. توروندور بر روی قله های کریسایگریم زندگی می کرد و از شهر پنهان تورگون، گوندولین، در برابر نیرو های مورگوت تا روزی که گوندولین سقوط کرد، محافظت می کرد. او کسی بود که بارها در طول دوران اول به الف ها کمک کرد.

در داستان هابیت، به کاراکتری بر می خوریم که عنوان ارباب عقاب ها به او نسبت داده می شد؛ عنوانی که در دوران اول هم به توروندور نسبت داده می شد. در مورد اینکه آیا این عنوان هم در طی اعصار، به عقاب های دیگر منتقل می شده یا نه، نمی توانیم مطمئن باشیم. ولی در نوشته های تالکین این عنوان فقط برای خود توروندور به کار برده می شد.

درباره اله سار