خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - پادشاه دیل (عنوانی که توسط بارد احیا شد)

پادشاه دیل (عنوانی که توسط بارد احیا شد)

عنوان موروثی اربابان دیل بعد از دوباره احیا شدن آن به دست بارد، که وارثانش باین، براند و بارد دوم، پی در پی این عنوان را حفظ کردند. همچنین به نظر می رسد که بارد از نوادگان گیریون است، ولی مدرک قاطعی در این مورد در دسترس نیست.

گیریون ( حکومت تا سال ۲۷۷۰ دوران سوم )

گیریون آخرین ارباب دیل قبل از حمله ی اسماگ بود، که خودش در آن ماجرا کشته شد. با اینکه او بدون هیچ شکی ارباب دیل بود، هیچگاه با عنوان پادشاه آن از وی یاد نشده است، بنابراین مشخص نیست که ادعای چنین مقامی را داشته است یا خیر.

۱ – بارد اول (در سال ۲۹۴۴ دوران سوم به حکومت رسید و ۳۳ سال حکومت کرد تا سال ۲۹۷۷ دوران سوم)

با اینکه گیریون توسط اسماگ کشته شد، ولی همسر و فرزند او نجات یافتند و به اسگاروت فرار کردند، جایی که نسل آنها تا زمان بارد کماندار ادامه پیدا کرد. بارد اسماگ را با تیر سیاهش کشت و در سه سال آینده او دیل را دوباره آباد کرد و فرمانروایی آنجا را به دست گرفت و اولین پادشاه نسل جدید فرمانروایان دیل شد.

۲ – باین ( ۳۰ سال حکومت تا سال ۳۰۰۷ دوران سوم)

۳ – براند (۱۲ سال حکومت تا سال ۳۰۱۹ دوران سوم)

گفته می شود که براند سرزین های تحت سلطه اش را در جنوب و شرق تنها کوه گسترش داد. او در جنگ دیل دوشادوش داین پا آهنی جنگید و کشته شد.

۴ – بارد دوم ( حکومت از سال ۳۰۱۹ دوران سوم )

بعد از شکست پدرش، بارد پسر براند همراه پسر داین، تورین سوم در تنها کوه پناه گرفت. بعد از اینکه خبر سقوط باراد دور به شمال رسید، او توانست محاصره ی اره بور را در هم شکند و دشمن ترسیده را از دیل بیرون کند. به عنوان پادشاه جدید، بارد دوم یک نماینده به مراسم تاج گذاری آراگورن اله سار در میناس تی ریت فرستاد و سرزمین دیل به اتحاد خود با گوندور در زمان حکومت بارد و بعد از او، ادامه داد.

درباره اله سار