خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - کارنینگول (نام ریوندل در زبان مشترک)

کارنینگول (نام ریوندل در زبان مشترک)

نامی که معمولا تالکین آن را از زبان مشترک به انگلیسی بر می گردانده : ریوندل . که معادل صورت انگلیسی آن است . و در زبان الفی ایملادریس نامیده می شود ؛ شکاف عمیق ، دره ای با دامنه های پله مانند .

درباره اله سار