خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - کالیماک برن داگامبا (نام حقیقی مریادوک برندی باک)

کالیماک برن داگامبا (نام حقیقی مریادوک برندی باک)

شکل صحیح نام هابیتی که تالکین آن را به انگلیسی ترجمه کرده است : مریادوک برندی باک.

درباره اله سار