آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایتیلبور (پدر سایروس)

ایتیلبور (پدر سایروس)

الف ناندوری، پدر سایروس دوریاتی. جزئیات زندگی ایتیلبور مشخص نیست. پسرش مهاجری بود که بعد از اولین جنگ بلریاند بدنبال حمایت تینگول آمده بود. به نظر میرسد ایتیلبور در آن نبرد جنگیده بود، اما سرنوشت او نامشخص است. ممکن است او در کنار فرمانروایش دنه تور در آمون ارب از پا در آمده باشد، یا به همراه پسرش به دوریات مهاجرت کرده یا حتی شاید در اوسیریاند باقی مانده باشد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...