خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایتیل (نام سینداری برای ماه)

ایتیل (نام سینداری برای ماه)

نامی برای ایسیل، ماه، در زبان سینداری. این نام فقط یکبار در ارباب حلقه ها آمده است، اما در ترکیبهای زیادی کاربرد دارد مانند: میناس ایتیل، برج ماه، و ایتیلین، سرزمینی که در آن قرار داشت.

درباره اله سار