خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - سنگ ماه (پلانتیر میناس ایتیل)

سنگ ماه (پلانتیر میناس ایتیل)

پلانتیری که در میناس ایتیل، دژ ایسیلدور، قرار داشت. در میانه دوران سوم بدست نزگول افتاد و در زمان جنگ حلقه سائرون از آن برای به دام انداختن سارومان و دنه تور استفاده کرد.

درباره اله سار