خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایزومبراس توک چهارم (بیست و هشتمین تاین شایر)

ایزومبراس توک چهارم (بیست و هشتمین تاین شایر)

بابا توک به مدت ۷۲ سال تاین شایر بود، بعد از او پسر ۸۸ ساله اش تنها ۱۰ سال این مقام را داشت و بعد از او برادرش ایزومبراس چهارم در ۹۲ سالگی تاین شایر شد و نه سال بعد در گذشت و پسرش فورتین براس جانشین او شد.

درباره اله سار