خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - جزیره گرگ خویان (تول-این-گائوروت، جزیره سائرون)

جزیره گرگ خویان (تول-این-گائوروت، جزیره سائرون)

نام جزیره تول-سیریون بعد از اینکه به دست مورگوت افتاد و مورد هجوم خادمان پلید سائرون قرار گرفت.

درباره اله سار