خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - دهانه ایزن (دهانه آهنی جنوب اودون)

دهانه ایزن (دهانه آهنی جنوب اودون)

نامی در زبان انسانها برای گذرگاه باریکی در شمان غربی موردور که الفها به آن کاراخ آنگرن گویند. هر دو کلمه به معنای دهانه آهنی است. دهانه آهن سی مایل در جنوب شرقی مورانون قرار دارد، و از دره اودون به دشت بزرگ گورگوروت منتهی می شود. این گذرگاه بخشی از استحکامات داخلی موردور بود که سائرون برج و باروهایی روی آن بناکرده بود تا حمله کسانی که از دروازه سیاه عبور کرده اند را دفع کند.

درباره اله سار