خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - پا آهنین (لقب شاه دائین دوم)

پا آهنین (لقب شاه دائین دوم)

لقب دائین دوم از مردم دورین، جانشین ثورین سپربلوط.

درباره اله سار