کوه های آهن

مجموعه کوه هایی در شمال شرق سرزمین میانه، جایی که قلمرو دورفها توسط گرور پسر دائین اول پس از رانده شدن بوسیله اژدها از کوهستان خاکستری بنا نهاده شد.

درباره اله سار