خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایرمو (نام اصلی لورین والا)

ایرمو (نام اصلی لورین والا)

نام اصلی والایی که معمولا به نام لورین، مکانی در والینور که او در آنجا اقامت دارد، شناخته میشود.

درباره اله سار