خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایرمو (نام اصلی لورین والا)

ایرمو (نام اصلی لورین والا)

نام اصلی والایی که معمولا به نام لورین، مکانی در والینور که او در آنجا اقامت دارد، شناخته میشود.