ایریس

گل رنگی و مشخصی که فرودو و سم در ایتیلین پیدا کردند. رود و دشت گلادن نام خود را از تنوع این گلها گرفته اند. “شمشیرهای ایریس” که در ارباب حلقه ها آمده اشاره به برگهای نازک و نوک تیز این گلها دارد.

درباره اله سار