خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایریمون (نام اصلی پنجمین شاه نومه نور)

ایریمون (نام اصلی پنجمین شاه نومه نور)

سومین فرزند اما تنها پسر تار-الندیل شاه نومه نور. در جوانی شیفته ستارگان بود و به ارتفاعات شمال فوروستار رفت، جایی که ستارگان بهتر دیده میشدند. در آنجا برجی ساخت تا حرکت آسمان را مشاهده کند. بعد از رسیدن به شاهی برج ستاره را رها کرد و به آرمنه لوس، مهمترین شهر نومه نور، بازگشت و چوگان سلطنتی را با نام تار-منلدور (به معنای “دوستدار آسمان”) دریافت کرد.

درباره اله سار