آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایریلده (از نودگان واردامیر)

ایریلده (از نودگان واردامیر)

بانوی نجیبزاده نومه نوری، از نوادگان واردامیر دومین شاه نومه نور از طرف کوچکترین پسرش نولوندیل. درسال ۷۰۰ دوران دوم بدنیا آمد و بزرگترین فرزند کمندور از هیاراستورنی بود. برادرش هالاتان بود که پسرش هالاکار(برادرزاده ایریلده) با ملکه تار-آنکالیمه ازدواج کرد و خط شاهان نومه نور امتداد پیدا کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...