خانه - یورلاس (عموی برگیل)

یورلاس (عموی برگیل)

نامی که برگیل دوست جوان پیپین به عنوان عمویش نامبرد. چیزی از زندگی او در دست نیست جز اینکه او برادر برگوند پدر برگیل بوده و در زمان جنگ حلقه همسن پیپین و ۲۹ ساله بوده.

درباره اله سار