خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - اینزیلبت (مادر تار-پلانتیر)

اینزیلبت (مادر تار-پلانتیر)

گرچه همسر آر-گیمیلزور بود، اما در خفا جزو گروه مومنان بود، که به سختی مورد آزار قرار می گرفتند. پسرش تار-پلانتیر بعد از یه سلطنت رسیدن آموزه های مادرش را دنبال کرد.

درباره اله سار