خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - اینکانوس (نام گندالف در جنوب سرزمین میانه)

اینکانوس (نام گندالف در جنوب سرزمین میانه)

نامی که گندالف در جنوب (احتمالا جنوب گوندور یا نزدیک هاراد) در سفرهای طولانی خود در سرزمین میانه بدست آورده بود.

درباره اله سار