خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایمراهیل (امیر دول آمروت)

ایمراهیل (امیر دول آمروت)

امیر دول آمروت در زمان جنگ حلقه، که در نبرد دشتهای پله نور جنگید و به همراه آراگورن اله سار به سوی موردور لشگرکشی کرد.

درباره اله سار