خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایملاد مورگول (دره مورگول-دوئین)

ایملاد مورگول (دره مورگول-دوئین)

دره ای در طول دامنه شرقی افل دوئات جایی که میناس مورگول (در اصل میناس ایتیل) قرار داشت. این نام در دوران سوم و بعد از تسخیر برج به دست نزگولها استفاده شد.