خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایلوواتار (نامی برای اِرو)

ایلوواتار (نامی برای اِرو)

نامی برای ارو در میان الفها، یکتا، کسی که آینور از او موجودیت گرفتند. ایلوواتار از طریق موسیقی آینور جهان و موجودات آنرا آفرید و تنها خود او فرجام آنرا می داند. ایلوواتار به معنای “پدر همه” است.

درباره اله سار