خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - خلیج یخ زده فروخل (خلیج بزرگی در شمال سرزمین میانه)

خلیج یخ زده فروخل (خلیج بزرگی در شمال سرزمین میانه)

در شمال دور سرزمین میانه و بین کوهستان مه آلود و کوهستان آبی خلیج بزرگ یخ زده ای وجود دارد که به آن خلیج یخ زده فروخل گفته میشود(نام فروخل به معنای “یخ شمالی” است)، که تا سردترین نقاط شمال آردا امتداد دارد. در شمال و غرب بوسیله دماغه فروخل از دریا جدا شده است.

علی رغم آب و هوای یخ زده قبایلی از انسانها در سواحل خلیج یخ زده زندگی می کنند. در دوران اول این مردم با نام فورودویت شناخته می شدند اما در دوران سوم بازماندگان آنها- مردم لوسوت- در مناطق خالی از سکنه شمالی ساکن شدند. زیستگاه اصلی آنها در امتداد دماغه بود، اما اغلب در تمام نقاط خلیج در حرکت بودند و حتی تا مرزهای جنوبی خلیج نیز پیش میرفتند.

درباره اله سار