خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیاراستورنی (مراتع نومه نور)

هیاراستورنی (مراتع نومه نور)

هیاراستورنی منطقه ای در مرکز جزیره النا بود که بیشتر محلی بود برای پرورش گوسفند.

درباره اله سار