آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هورین اول (پنجمین کارگزار حکمران گوندور)

هورین اول (پنجمین کارگزار حکمران گوندور)

هورین اول پسر برگوند بود و از نسل هورین اهل امین آرنن، بنیانگذار خاندان هورین که تمام کارگزاران حکمران گوندور به آن تعلق داشتند. نام هورین نامی بس باستانی بود. این نام از نام هورین تالیون، یکی از بزرگترین قهرمانان اداین در دوران نخست اخذ شده بود. دوران حکمرانی هورین اول مصادف بود با دوران صلح توام با انتظار، دورانی که در آن سارون به شرق عقب نشینی کرده بود و نزگول مخفی اما هنوز هم تهدید کننده در میناس مورگول باقی ماندند. این صلح مدتها پس از هورین اول دوام آورد. صلح با بازگشت سارون به دول گولدور در دوران دنه تور اول، از اخلاف هورین اول و بیش از دویست سال پس از مرگ هورین اول شکسته شد. هورین اول به مدت چهل سال کارگزار گوندور بود و پس از او پسرش تورین اول کارگزاری را بر عهده گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...