آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - شکارچی (لقبی برای مابلونگ و ووروندیل)

شکارچی (لقبی برای مابلونگ و ووروندیل)

شکارچی لقبی بود که برای یک انسان و یک الف به کار رفت: برای مابلونگ، اهل دوریات، در دوران اول، و برای ووروندیل، کارگزار گوندور در دوران سوم. این لقب تنها یک بار برای مابلونگ استفاده شد و از علت اعطای این لقب به او نیز بی خبریم به جز آنکه او به دستور تینگول به شکار گرگ رفت. او بود که دست برن را از شکم کارخاروت در آورد، و در حالی که ازسنگینی آن حیرتزده بود آنرا رها کرد و دید که دست هنوز هم سیلماریل را در مشت نگاه داشته است. این ماجرا منشا لقب رایجتر مابلونگ، دست سنگین بود. ووروندیل شکارچی بیش از پنج هزار سال پس از زمان مابلونگ می زیست و پسر پلندور، کارگزار گوندور بود. او در شرق سرزمین میانه نیز مشهور بود و علت این شهرت، شکار گله گاوهای وحشی آراو بود که در سرزمین رون سرگردان بودند. از شاخ یکی از این نره گاوهای وحشی، او شیپوری نقره اندود ساخت که به صورت میراثی خانوادگی برای خاندان هورین در آمد و آخرین حامل آن بورومیر، پسر دنه تور بود که آنرا در ماموریت کوه هلاکت با خود داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...