خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - شفاخانه ها (بیمارستانهای میناس تی ریت)

شفاخانه ها (بیمارستانهای میناس تی ریت)

در حلقه ششم میناس تی ریت، در محلی محصور بین چمنزارها و درختان، بیمارستانهای میناس تی ریت قرار داشتند که در آنها پزشکان میناس تی ریت فعالیت می کردند.

درباره اله سار