خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خاندان گل طلائی (خاندان گلورفیندل در گوندولین)

خاندان گل طلائی (خاندان گلورفیندل در گوندولین)

یکی از خاندانهای اصیل در گوندولین، خاندان گل طلائی بود که گلورفیندل رهبری آن را بر عهده داشت.

درباره اله سار