خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خاندان هالت (اخلاف هالداد)

خاندان هالت (اخلاف هالداد)

دومین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین که اخلاف هالداد بودند. نام خاندان از اسم دختر هالداد اخذ گردیده است که هالادین (نام اصلی این خاندان) را از بلریاند شرقی به جنگل برتیل کوچاند.