خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خاندان فینارفین (خاندان سومین فرزند فینوه)

خاندان فینارفین (خاندان سومین فرزند فینوه)

سومین پسر فینوه، فینارفین، هنگام بازگشت نولدور به سرزمین میانه، در آمان باقی ماند. اما خاندان او، پنج فرزندش همراه باقی نولدور به سرزمین میانه رفتند. فینرود فیلاگوند و گالادریل از فرزندان او بودند.