خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خاندان الروند (پناهندگان ریوندل)

خاندان الروند (پناهندگان ریوندل)

الفهایی را که در پناهگاه پنهان الروند نیم-الف، که معمولا ایملادریس یا ریوندل نامیده می شد پناه گرفته بودند، خاندان الروند می نامند.

درباره اله سار