خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - شاخ آواز (قلعه مشرف بر گودی هلم)

شاخ آواز (قلعه مشرف بر گودی هلم)

در سراشیبی گودی هلم در شمال روهان قلعه ای بنا شده بود که آنرا شاخ آواز می نامیدند.

درباره اله سار