خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - شیپور باکلند (علامت خطر سرحدات شرقی شایر)

شیپور باکلند (علامت خطر سرحدات شرقی شایر)

در میان هابیتهای باکلند چنین رسم بود که هرگاه صدای شیپور باکلند را شنیدند برای مقابله با مهاجمین و کسانی که وارد سرزمینشان شده بودند جمع شوند.