خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - کوهستان مقدس تانیکوئتیل (اقامتگاه مانوه و واردا)

کوهستان مقدس تانیکوئتیل (اقامتگاه مانوه و واردا)

بر مرزهای سرزمین مقدس والینور کوهی قرار داشت که آنرا بلندترین کوه جهان قلمداد کرده و تانیکوئتیل یا اویولوسه می نامیدند. بر فراز قله آن تالارهای مانوه و واردا قرار داشتند.

درباره اله سار