آخرین مقالات فرهنگنامه

راج

نوعی درخت خاردار همیشه سبز از خانواده بلوط سبز که در سرزمین میانه بیشتر در قلمرو اره گیون یا هولین می رویید که نام هولین از نام همین درخت گرفته شده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...