خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هابیتون (شهری در زیر تپه)

هابیتون (شهری در زیر تپه)

در قسمت مرکزی شایر، در مرزهای فاردینگ غربی، شهری به نسبت شهرهای منطقه بزرگ به نام هابیتون وجود داشت. تپه ای به نام تپه هابیتون، که هابیتهای هابیتون آنرا تنها تپه می نامیدند، مشرف بر این شهر وجود داشت که بگ اند، سمیالهای بزرگ خانواده بگینز در زیر آن قرار داشت.

درباره اله سار