آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیرلوین زیبا (فرمانروای پینات گلین)

هیرلوین زیبا (فرمانروای پینات گلین)

در اواخر دوران سوم، در غرب گوندور، تپه های سرسبزی به نام پینات گلین وجود داشتند که فرمانروایی مردمان ساکن در آن را مردی به نام هیرلوین زیبا بر عهده داشت. با وجودیکه هیرلوین بر مردمی حکومت میکرد که در تپه های سرسبز زندگی میکردند و حتی سربازانش نیز ملبس به لباسهای سبز رنگ بودند، به نظر میرسد که معنی نام او فرمانروای آبی باشد. او یکی از رهبرانی بود که ارتشی به میناس تی ریت به یاری دنه تور فرستاد و در دشت پله نور دلیرانه جنگید و حتی به یاری ائومر و روهیریم شتافت، اما شجاعت او نتوانست او را نجات دهد. او در نبرد دشتهای پله نور کشته شد و هرگز به تپه های سرسبز غرب بازنگشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...