خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - تپه (تپه هابیتون، در میان ساکنان هابیتون)

تپه (تپه هابیتون، در میان ساکنان هابیتون)

تپه، نامی بود که هابیتهای هابیتون به اختصار به تپه هابیتون که سمیال بگ اند در آن قرار داشت می گفتند.

درباره اله سار