خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیلدور (دنباله روها، از اسامی انسانها)

هیلدور (دنباله روها، از اسامی انسانها)

هیلدور که به معنی “دنباله روها” یا “پس آمدگان” می باشد، از اسامی متعدد انسانها در میان الفها است.

درباره اله سار