آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - های فاروت (تپه های شکارگاه مشرف به نارگوتروند)

های فاروت (تپه های شکارگاه مشرف به نارگوتروند)

های فاروت به رشته ای از تپه های پوشیده از درخت گفته می شد که مشرف بر ساحل غربی رود ناروگ قرار داشتند و آنها را تور-ان-فاروت یا فاروت هم می نامند. های فاروت به معنی تپه های شکارچیان است. از میان این رشته تپه ها بود که رود رینگویل سرچشمه می گرفت و با گذر از آبشارهای متعدد به رودخانه اصلی میریخت. بر شیبهای دامنه شرقی آنها و مشرف به ناروگ، از زمان باستان غارهایی وجود داشتند که دورفهای کوتوله در خفا در آنها می زیستند. پس از بازگشت نولدور به سرزمین میانه، شاه تینگول از این غارها برای خویشاوندش فینرود صحبت کرد و فینرود نیز تصمیم گرفت تا دژ زیرزمین خود، نارگوتروند را در این محل بسازد. از اینکه پس از آن چه به سر دورفهای کوتوله آمد اطلاعی در دست نیست ولی تعداد اندکی از آنها به آمون-رود گریختند. فینرود در ساخت نارگوتروند از کمک دورفهای کوهستان آبی بهره برد و آنها بودند که به او لقب فیلاگوند، شکافنده غارها را اعطا کردند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...