آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - الفهای برین (الفهای والینور)

الفهای برین (الفهای والینور)

نژاد: الفها
شاخه: وانیار، نولدور و دسته ای از تلری
نامهای دیگر: کالاکوئندیل

الفهای برین، سه خاندان از الفها بودند که به والینور رفتند. این سه خاندان عبارت بودند از وانیار، نولدور، و آن دسته از تلری که در بلریاند ماندگار نشدند و فالماری نام گرفتند. از میان این سه دسته وانیار و فالماری در والینور باقی ماندند اما دسته عظیمی از نولدور به سرزمین میانه بازگشتند و در زمان جنگ حلقه نیز بعضی از آنها در سرزمین میانه باقی بودند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...