خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - شاه پنهان (از القاب الو تینگول اهل دوریات)

شاه پنهان (از القاب الو تینگول اهل دوریات)

شاه پنهان لقبی بود که به شاه الو تینگول، پادشاه دوریات داده شده بود، زیرا قلمرو دوریات در پس حلقه ملیان مخفی بود.

درباره اله سار