خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - سد هلم (سد دفاعی که در سراشیبی گودی هلم ساخته شده بود)

سد هلم (سد دفاعی که در سراشیبی گودی هلم ساخته شده بود)

یک سد دفاعی که در عرض دره عمیق قرار داشت و به عنوان قسمتی از دفاع هورنبورگ و دژ گودی هلم به شمار می رفت.

درباره اله سار