خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - جهنم های آهنین (دژ مورگوت به نام آنگباند)

جهنم های آهنین (دژ مورگوت به نام آنگباند)

آنگباند، استحکامات شمالی مورگوت، در زیر تانگورودریم و در میان کوهستان آهن.

درباره اله سار