خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - جهنم های آهنین (دژ مورگوت به نام آنگباند)

جهنم های آهنین (دژ مورگوت به نام آنگباند)

آنگباند، استحکامات شمالی مورگوت، در زیر تانگورودریم و در میان کوهستان آهن.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...