خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - قلب آتش (نامی که نولدور به خورشید داده بودند)

قلب آتش (نامی که نولدور به خورشید داده بودند)

توصیفی از کشتی آرین، خورشید توسط نولدور. قلب آتش ترجمه ای نچندان دقیق از کلمه واسا است.

درباره اله سار