آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - لنگرگاه اومبار (بندر دزدان دریایی اومبار)

لنگرگاه اومبار (بندر دزدان دریایی اومبار)

یکی از لنگرگاههای طبیعی خلیج بلفالاس. در دوران دوم این لنگرگاه توسط نومه نوریها استفاده میشد و در این مکان بود که سارون خود را به آر-فارازون زرین تسلیم نمود. سرگذشت این لنگرگاه در دوران سوم بسیار آشفته و پر فراز و نشیب است. در نهایت این لنگرگاه به تصرف دزدان دریایی اومبار، دشمنان گوندور، در آمد که در زمان جنگ حلقه نیز تسلطشان بر این منطقه ادامه داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...