خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هارت (مادر هورین و هور)

هارت (مادر هورین و هور)

دختر هالمیر، ارباب هالادین. هارت با گالدور از خاندان هادور ازدواج کرد و از او هورین و هور به دنیا آمدند.

درباره اله سار