خانه - هارادریم (مردان سرزمینهای جنوبی)

هارادریم (مردان سرزمینهای جنوبی)

انسانهای مغرور و جنگاور هاراد در جنوب سرزمین میانه. دشمنان دیرینه گوندور که در زمان جنگ حلقه با سارون متحد شدند.

درباره اله سار